(QJX7) QINGDAO / KANSAI Service ( SAT ):QINGDAO - OSAKA - KOBE -QINGDAO

Links: SHANGHAI TERMINAL CONTROL HOME PAGE QINGDAO QQCT SHANGHAI SHIP MOVEMENT CCL JP 中国北太平洋海域天气预报( 台风、海浪)