(SJX6)SHANGHAI / KANSAI Service(FRI): SHANGHAI--OSAKA--KOBE--SHANGHAI
Links: SHANGHAI TERMINAL CONTROL HOME PAGE QINGDAO QQCT SHANGHAI SHIP MOVEMENT CCL JP 中国北太平洋海域天气预报( 台风、海浪)